หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ITA สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 08:53:00 - 27 ม.ย. 2566
2 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 14 17:37:00 - 30 มี.ค. 2566
3 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 18 17:13:00 - 30 มี.ค. 2566
4 . ITA หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 16:52:00 - 30 มี.ค. 2566
5 . ITA มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 16:51:00 - 30 มี.ค. 2566
6 . ITA บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำ... 16:49:00 - 30 มี.ค. 2566
7 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17 16:36:00 - 30 มี.ค. 2566
8 . ITA MOIT 14(4) หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ 16:14:00 - 30 มี.ค. 2566
9 . ITA MOIT 14 (3) มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง 16:12:00 - 30 มี.ค. 2566
10 . ITA MOIT 14 (2) มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ2.1การยืมพัสดุประเภทคงรูป 16:08:00 - 30 มี.ค. 2566
11 . ITA รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16:05:00 - 30 มี.ค. 2566
12 . ITA บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี... 16:04:00 - 30 มี.ค. 2566
13 . ITA รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอ... 16:03:00 - 30 มี.ค. 2566
14 . ITA MOIT 14 (1)บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ 16:03:00 - 30 มี.ค. 2566
15 . ITA บันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริ... 16:01:00 - 30 มี.ค. 2566
16 . ITA รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 15:12:00 - 30 มี.ค. 2566
17 . ITA รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 15:12:00 - 30 มี.ค. 2566
18 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 16 15:06:00 - 30 มี.ค. 2566
19 . ITA บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน 15:05:00 - 30 มี.ค. 2566
20 . ITA นทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ... 14:52:00 - 30 มี.ค. 2566
21 . ITA บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องก... 14:40:00 - 30 มี.ค. 2566
22 . ITA ายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมข... 14:34:00 - 30 มี.ค. 2566
23 . ITA รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขอ... 14:28:00 - 30 มี.ค. 2566
24 . ITA บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องก... 14:20:00 - 30 มี.ค. 2566
25 . ITA แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14:00:00 - 30 มี.ค. 2566
26 . ITA บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามใน... 13:59:00 - 30 มี.ค. 2566
27 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 15 13:49:00 - 30 มี.ค. 2566
28 . ITA แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ... 13:42:00 - 30 มี.ค. 2566
29 . ITA ข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏ... 13:31:00 - 30 มี.ค. 2566
30 . ITA ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 10:42:00 - 30 มี.ค. 2566
31 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 22 17:12:00 - 28 มี.ค. 2566
32 . ITA บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ 21:36:00 - 27 มี.ค. 2566
33 . ITA หลักฐานที่แสดงถึงการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ประจำปีงบประม... 21:21:00 - 27 มี.ค. 2566
34 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 10 21:10:00 - 27 มี.ค. 2566
35 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9 21:00:00 - 27 มี.ค. 2566
36 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9 21:00:00 - 27 มี.ค. 2566
37 . ITA หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับ... 20:46:00 - 27 มี.ค. 2566
38 . ITA ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ... 20:45:00 - 27 มี.ค. 2566
39 . ITA บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่ว... 20:43:00 - 27 มี.ค. 2566
40 . ITA แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ MOIT 7 20:30:00 - 27 มี.ค. 2566
41 . ITA แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20:19:00 - 27 มี.ค. 2566
42 . ITA นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในป... 20:14:00 - 27 มี.ค. 2566
43 . ITA บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของ... 20:08:00 - 27 มี.ค. 2566
44 . ITA แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ MOIT 6 19:55:00 - 27 มี.ค. 2566
45 . ITA แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 5 19:44:00 - 27 มี.ค. 2566
46 . ITA รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 19:31:00 - 27 มี.ค. 2566
47 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19 15:06:00 - 20 มี.ค. 2566
48 . ITA รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 15:02:00 - 20 มี.ค. 2566
49 . ITA บันทึกข้อความรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดื... 14:59:00 - 20 มี.ค. 2566
50 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21 11:29:00 - 20 มี.ค. 2566
51 . ITA ประกาศเจตนารมณ์ 11:22:00 - 20 มี.ค. 2566
52 . ITA บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุ... 10:55:00 - 20 มี.ค. 2566
53 . ITA คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานขอ... 10:53:00 - 20 มี.ค. 2566
54 . ITA ลงนามคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในกา... 10:32:00 - 20 มี.ค. 2566
55 . ITA คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ ประจำปีง... 10:04:00 - 20 มี.ค. 2566
56 . ITA คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... 09:56:00 - 20 มี.ค. 2566
57 . ITA กิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ 21:50:00 - 31 ม.ค. 2566
58 . ITA กิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ 21:46:00 - 31 ม.ค. 2566
โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : banglamunghospital@blm.go.th โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :