หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ITA แผนการปฎิรูปประเทศฯ (ฉบับปรับปรุง) "(สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565)" 13:56:00 - 17 พ.ย. 2566
2 . ITA คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 15:35:00 - 16 พ.ย. 2566
3 . ITA แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยง... 11:51:00 - 16 พ.ย. 2566
4 . ITA รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 11:41:00 - 16 พ.ย. 2566
5 . ITA แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน) 11:18:00 - 16 พ.ย. 2566
6 . ITA คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 10:44:00 - 16 พ.ย. 2566
7 . ITA คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 10:32:00 - 16 พ.ย. 2566
8 . ITA อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน 10:17:00 - 16 พ.ย. 2566
9 . ITA MOIT 2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุ... 10:03:00 - 16 พ.ย. 2566
10 . ITA พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 08:44:00 - 16 พ.ย. 2566
11 . ITA แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 09:02:00 - 15 พ.ย. 2566
12 . ITA คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบางละมุง 08:58:00 - 15 พ.ย. 2566
13 . ITA แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขMoit12 16:54:00 - 13 ก.ย. 2566
14 . ITA แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข MOIT7 16:47:00 - 13 ก.ย. 2566
15 . ITA ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลาก... 09:29:00 - 13 ก.ย. 2566
16 . ITA ขออนุมัตินำรายงานการกำกับติดตาม และสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรการป้องกันการร... 10:40:00 - 07 ก.ย. 2566
17 . ITA แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข MOIT ... 11:48:00 - 31 ส.ค. 2566
18 . ITA รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม ประจำปี 2566 16:40:00 - 30 ส.ค. 2566
19 . ITA รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 16:39:00 - 30 ส.ค. 2566
20 . ITA บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯแล... 16:35:00 - 30 ส.ค. 2566
21 . ITA แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข MOIT ... 15:36:00 - 30 ส.ค. 2566
22 . ITA รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรแ... 15:19:00 - 30 ส.ค. 2566
23 . ITA แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข MOIT ... 14:10:00 - 30 ส.ค. 2566
24 . ITA รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำง... 13:55:00 - 30 ส.ค. 2566
25 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:52:00 - 18 ส.ค. 2566
26 . ITA รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 14:49:00 - 18 ส.ค. 2566
27 . ITA รูปถ่ายการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒน... 15:18:00 - 30 มิ.ย. 2566
28 . ITA รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา... 15:13:00 - 30 มิ.ย. 2566
29 . ITA แจ้งเวียนมาตรการการรับสินบนรูปแบบต่างๆของโรงพยาบาลบางละมุง 15:20:00 - 29 มิ.ย. 2566
30 . ITA จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลบางละมุง 15:18:00 - 29 มิ.ย. 2566
31 . ITA รายงานผลและอนุมัติเผยแพร่การดำเนินงานโครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร อันตราย... 14:54:00 - 29 มิ.ย. 2566
32 . ITA แจ้งอนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2566 13:47:00 - 29 มิ.ย. 2566
33 . ITA แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20 13:23:00 - 29 มิ.ย. 2566
34 . ITA รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ย... 11:19:00 - 29 มิ.ย. 2566
35 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 8 11:12:00 - 29 มิ.ย. 2566
36 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 11 11:02:00 - 29 มิ.ย. 2566
37 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 12 09:37:00 - 29 มิ.ย. 2566
38 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 4 08:52:00 - 29 มิ.ย. 2566
39 . ITA รูปกิจกรรมการอบรมความรู้เรื่องอันตรายจากสารปนเปื้องในอาหารและสุขาภิบาลอาหาร 14:45:00 - 27 มิ.ย. 2566
40 . ITA รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการอบรมความรู้เรื่องอันตรายจากสารปนเปื้องในอาหารและส... 14:41:00 - 27 มิ.ย. 2566
41 . ITA รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลบางละมุง 14:39:00 - 27 มิ.ย. 2566
42 . ITA โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร 14:34:00 - 27 มิ.ย. 2566
43 . ITA ขออนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางละมุง 14:32:00 - 27 มิ.ย. 2566
44 . ITA รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13:35:00 - 26 มิ.ย. 2566
45 . ITA แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข(MOIT5... 08:52:00 - 26 มิ.ย. 2566
46 . ITA สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 08:53:00 - 27 ม.ย. 2566
47 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 14 17:37:00 - 30 มี.ค. 2566
48 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 18 17:13:00 - 30 มี.ค. 2566
49 . ITA หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 16:52:00 - 30 มี.ค. 2566
50 . ITA มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 16:51:00 - 30 มี.ค. 2566
51 . ITA บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำ... 16:49:00 - 30 มี.ค. 2566
52 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17 16:36:00 - 30 มี.ค. 2566
53 . ITA MOIT 14(4) หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ 16:14:00 - 30 มี.ค. 2566
54 . ITA MOIT 14 (3) มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง 16:12:00 - 30 มี.ค. 2566
55 . ITA MOIT 14 (2) มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ2.1การยืมพัสดุประเภทคงรูป 16:08:00 - 30 มี.ค. 2566
56 . ITA รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16:05:00 - 30 มี.ค. 2566
57 . ITA บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี... 16:04:00 - 30 มี.ค. 2566
58 . ITA รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอ... 16:03:00 - 30 มี.ค. 2566
59 . ITA MOIT 14 (1)บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ 16:03:00 - 30 มี.ค. 2566
60 . ITA บันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริ... 16:01:00 - 30 มี.ค. 2566
61 . ITA รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 15:12:00 - 30 มี.ค. 2566
62 . ITA รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 15:12:00 - 30 มี.ค. 2566
63 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 16 15:06:00 - 30 มี.ค. 2566
64 . ITA บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน 15:05:00 - 30 มี.ค. 2566
65 . ITA นทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ... 14:52:00 - 30 มี.ค. 2566
66 . ITA บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องก... 14:40:00 - 30 มี.ค. 2566
67 . ITA ายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมข... 14:34:00 - 30 มี.ค. 2566
68 . ITA รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขอ... 14:28:00 - 30 มี.ค. 2566
69 . ITA บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องก... 14:20:00 - 30 มี.ค. 2566
70 . ITA แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14:00:00 - 30 มี.ค. 2566
71 . ITA บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามใน... 13:59:00 - 30 มี.ค. 2566
72 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 15 13:49:00 - 30 มี.ค. 2566
73 . ITA แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ... 13:42:00 - 30 มี.ค. 2566
74 . ITA ข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏ... 13:31:00 - 30 มี.ค. 2566
75 . ITA ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 10:42:00 - 30 มี.ค. 2566
76 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 22 17:12:00 - 28 มี.ค. 2566
77 . ITA บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ 21:36:00 - 27 มี.ค. 2566
78 . ITA หลักฐานที่แสดงถึงการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ประจำปีงบประม... 21:21:00 - 27 มี.ค. 2566
79 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 10 21:10:00 - 27 มี.ค. 2566
80 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9 21:00:00 - 27 มี.ค. 2566
81 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9 21:00:00 - 27 มี.ค. 2566
82 . ITA หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับ... 20:46:00 - 27 มี.ค. 2566
83 . ITA ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ... 20:45:00 - 27 มี.ค. 2566
84 . ITA บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่ว... 20:43:00 - 27 มี.ค. 2566
85 . ITA แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ MOIT 7 20:30:00 - 27 มี.ค. 2566
86 . ITA แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20:19:00 - 27 มี.ค. 2566
87 . ITA นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในป... 20:14:00 - 27 มี.ค. 2566
88 . ITA บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของ... 20:08:00 - 27 มี.ค. 2566
89 . ITA แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ MOIT 6 19:55:00 - 27 มี.ค. 2566
90 . ITA แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 5 19:44:00 - 27 มี.ค. 2566
91 . ITA รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 19:31:00 - 27 มี.ค. 2566
92 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19 15:06:00 - 20 มี.ค. 2566
93 . ITA รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 15:02:00 - 20 มี.ค. 2566
94 . ITA บันทึกข้อความรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดื... 14:59:00 - 20 มี.ค. 2566
95 . ITA แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21 11:29:00 - 20 มี.ค. 2566
96 . ITA ประกาศเจตนารมณ์ 11:22:00 - 20 มี.ค. 2566
97 . ITA บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุ... 10:55:00 - 20 มี.ค. 2566
98 . ITA คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานขอ... 10:53:00 - 20 มี.ค. 2566
99 . ITA ลงนามคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในกา... 10:32:00 - 20 มี.ค. 2566
100 . ITA คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ ประจำปีง... 10:04:00 - 20 มี.ค. 2566
101 . ITA คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... 09:56:00 - 20 มี.ค. 2566
102 . ITA กิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ 21:50:00 - 31 ม.ค. 2566
103 . ITA กิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ 21:46:00 - 31 ม.ค. 2566
โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : - โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :