หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

การบริการของคลินิกนักท่องเที่ยว โรงพยาบาลบางละมุง
Services in our Travel Clinic

 

 การบริการของคลินิก

การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง

การให้คำปรึกษาการป้องกันไข้มาลาเรีย รวมถึงความจำเป็นในการใช้ยาป้องกัน

การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง/ไปทำงานต่างประเทศและออกใบรับรองแพทย์

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคต่างๆในแต่ละพื้นที่ และโรคอุบัติใหม่ต่างๆ (Emerging diseases)

การตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรีย

          เวลาทำการ   วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00 น. - 16.00น.

These are our services:

•   Pre and Post travel counseling 

•   Malaria prevention and prophylaxis. 

•   Health check up and certificate 

•   Rabies post-exposure treatment

•   Laboratory diagnostic test for malaria, parasites

•   Treatment of medical diseases

 

 

 การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง 
         

         นักท่องเที่ยวสามารถปรึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ความเสี่ยงต่อโรคเฉพาะถิ่น และความจำเป็นในการฉีดวัคซีน การป้องกันโรคมาลาเรีย ได้ที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว นอกจากนี้นักท่องเที่ยงที่ไม่สบายหลังจากกลับมาจาก ต่างประเทศสามารถมาตรวจรักษาได้เช่นกัน

 Pre and Post travel counseling 

       To ensure a safe and enjoyable journey, travelers should seek medical advices regarding their health and endemic diseases. We provide all necessary health information before and after traveling worldwide.


การป้องกันมาลาเรีย

          ในประเทศเขตร้อน รวมทั้งบางพื้นที่ของประเทศไทย มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย ซึ่งการป้องกันมาลาเรียที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยปกติไม่แนะนำให้ยาเพื่อป้องกันมาลาเรียในประเทศไทย เนื่องจากมีปัญหาการดื้อยาและผลข้างเคียงของยามาก การซื้อยากินเองเพื่อป้องกันมาลาเรียก็เป็นสิ่งอันตรายมาก เพราะจะได้ยาที่ไม่มีคุณภาพหรือเป็นยาปลอม ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในป่าเป็นเวลานานๆ หรือเข้าไปในบางประเทศที่เสี่ยงมากๆควรมา พบแพทย์เพื่อพิจารณาการป้องกันมาลาเรียเป็นรายๆไป

 Prophylaxis against Malaria

       Since malaria in Thailand and in Southeast Asia is the multidrug resistance strain. The used of antimalarial prophylaxis should be advised by the qualified medical staff only. Over-the-counter antimalarial drug is not recommended. In our clinic, we provide counseling on basic malaria information, epidemiology, how to prevent yourself from malaria and whether antimalarial drug is recommended for you.

 

 การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางและการออกใบรับรองแพทย์

          ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง/ไปต่างประเทศ สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่คลินิก โดยควรนำเอกสารข้อกำหนดในการตรวจร่างกายมาพบแพทย์ เนื่องจากการไปทำงาน ไปศึกษาต่อ ในแต่ละประเทศ หรือในแต่ละรัฐจะมีข้อกำหนดแตกต่างกัน รวมถึงแต่ละมหาวิทยาลัย บริษัท องค์กร ก็มีข้อปฏิบัติแตกต่างกันในเรื่องการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ฉีดวัคซีน การตรวจวัณโรค ฯลฯ และในบางที่จะกำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์เฉพาะ จึงควรนำติดตัวมาพบแพทย์เสมอ

 Health check up and certificate 

       Any persons who want to check up or need a health certificate can attend our clinic. We can provide standard physical examination, blood, urine exam and Chest X-ray. And health certificate is available after finished our process.

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : - โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :