หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
Strategy

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับสู่มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพ สุขภาพดี มีคุณธรรมและมีความสุขในการทำงาน

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : banglamunghospital@blm.go.th โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :