หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
Strategy

ยุทธศาสตร์

  1. เร่งรัดพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้รับบริการเชื่อถือไว้วางใจ และพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
  2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้
  3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการบริการสุขภาพเชิงเศรษฐกิจ
  4. ผลักดันให้เกิดองค์กรสมรรถนะสูงที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
  5. เสริมสร้างค่านิยมร่วมให้บุคลากรรักษ์สุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข
  6. เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : - โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :