หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
Document

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพคู่คุณธรรม


พันธกิจ (mission)

  1. ให้บริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ที่ได้มาตรฐาน
  2. ให้บริการสุขภาพตาม service plan และมีความเชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด หัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่
  3. พัฒนาระบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
  4. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหาร บริการ และวิชาการ
  5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับการจัดบริการ มีคุณธรรมและมีความสุขในการทำงาน

ค่านิยม (values)

  • รับผิดชอบ
  • บริการดี
  • มีน้ำใจ
โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : banglamunghospital@blm.go.th โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :