หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
Document

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลตติยภูมิชั้นนำในภาคตะวันออก นักท่องเที่ยวเชื่อถือ ประชาชนไว้วางใจ ภายในปี 2568


พันธกิจ (Mission)

 1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพโดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
 2. บูรณาการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ
 3. จัดบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ(Medical HUB)
 4. รับส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่ายบริการสุขภาพ
 5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 6. เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ (Strategic)

 1. เร่งรัดพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้รับบริการเชื่อถือไว้วางใจ และพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้
 3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการบริการสุขภาพเชิงเศรษฐกิจ
 4. ผลักดันให้เกิดองค์กรสมรรถนะสูงที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 5. เสริมสร้างค่านิยมร่วมให้บุคลากรรักษ์สุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข

ค่านิยม (Values)

 • B = Better& Better : ดีขึ้นเรื่อยๆ 
 • L = Loyalty : ความจงรักภักดี  ความซื่อสัตย์   
 • M = Modern : ทันสมัย    
 • H = Happy Humanized and Healthy : มีความสุข อ่อนน้อมถ่อมตน มีสุขภาพดี
โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : banglamunghospital@blm.go.th โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :